CƠ SỞ DỮ LIỆU XÃ THIÊN LỘC

Xã Thiên Lộc triển khai công tác Chuyển đổi số năm 2024

Ngày 31/3/2024, UBND xã Thiên Lộc đã tổ chức hội nghị triển khai công tác Chuyển đỏi số năm 2024. Tham dự có các đồng chí TTĐU-HĐND- lãnh đạo UBND- TT MTTQ, các thành viên tổ CĐS cấp xã và tổ CĐS cộng đồng cấp thôn.

Đồng chí Đặng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số xã chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch Chuyển đổi số cho tổ CĐS cộng đồng thôn.

Xác định công tác chuyển đổi số là nhiệm vụ rất khó, chưa có tiền lệ, nhưng với quan điểm chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, toàn diện, mang tính đột phá trên các lĩnh vực nên trong thời gian qua công tác Chuyển đổi số trên địa bàn xã đã triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh cải cách nền hành chính phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp nhanh hơn, tốt hơn.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ Chuyển đổi số năm 2024, Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã đã xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể cho các ban ngành đoàn thể, các tổ chuyển đổi số cộng đồng. Cụ thể: 

- Ban văn hóa: tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác chuyển đổi số, tăng thời lượng phát sóng, đưa tin bài để tuyên tuyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số và Đề án 06; đồng thời thường xuyên giới thiệu các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện chuyển đổi số. Tham mưu công việc trong công tác chuyển đổi số theo từng giai đoạn, từng lĩnh vực. Hàng tháng tổng hợp, báo cáo tại cuộc họp UBND xã các nội dung liên quan đến công tác chuyển đổi số, nhất là các khó khăn, vướng mắc để tập trung chỉ đạo tháo gỡ.

- Văn phòng xã: rà soát, đánh giá hiện trạng về hạ tầng CNTT, kết nối mạng, wifi, internet, trang thiết bị máy tính tại đơn vị mình, có kế hoạch đầu tư, nâng cấp đáp ứng yêu cầu về kết nối, truy cập internet cho đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, phục vụ triển khai chính quyền điện tử và chuyển đổi số, thực hiện xây dựng mô hình một cửa tự động.

- Tư pháp: Tham mưu đẩy mạnh việc cấp giấy khai sinh, thẻ Bảo hiểm y tế, đăng ký thường trú và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí trên dịch vụ công trực tuyến.

- Chính sách: Tập trung đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội và các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

- Các trường học: Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong trường học để từng bước lan tỏa đến các ngành, các lĩnh vực, người dân trên địa bàn về thực hiện chuyển đổi số.

- Trạm y tế: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong khám chữa bệnh, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.

- Ban công an: Tiếp tục tham mưu thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 06).

- Đoàn thanh niên: Phối hợp các ban ngành, lấy đoàn làm trọng tâm trong công tác CĐS, điều phối tham gia các hoạt động khi cần thiết.

- Tổ chuyển đổi số cộng đồng: Thường xuyên nắm bắt thông tin để triển khai các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của tổ CĐS cấp xã; trước mắt tăng cường công tác tạo tài khoản dịch vụ công cho nhân dân, thu thập thông tin các hộ dân để tạo mã QR.

Với tinh thần quyết tâm cao và coi đây là nhiệm vụ trong tâm của năm 2024. Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Thiên Lộc tin tưởng sẽ thực hiện tốt các kế hoạch hoạch hoạt động chuyển đổi số nhằm góp phần xây dựng thành công huyện điển hình về công tác chuyển đổi số.

BBT